Subsidies en openstellingen in de regio

Asset 7 Subsidies en openstellingen

Op verschillende thema’s zijn regelmatig subsidies beschikbaar waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen door bijvoorbeeld een concept te ontwikkelen of maatregelen op je bedrijf te implementeren. Bekijk hier het actuele overzicht. Kijk voor meer aanbod in de Agenda of bekijk het Aanbod per thema. Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Agroloket. 

Actuele subsidiemogelijkheden via Gelderland zijn te vinden op het Agrifood platform

Op 1 november volgt er een nieuwe openstelling van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering.

Daarin zitten twee nieuwe onderdelen:

1. Agrarische ondernemers kunnen tot maximaal € 6000 subsidie ontvangen om een integraal bedrijfsplan op te stellen, dat nodig is voor een bijdrage uit het Omschakelfonds. Een eigen bijdrage van 20 procent vanuit de ondernemer is verplicht. De bedrijfsplannen kunnen worden ingediend bij investeringsfonds van het omschakelprogramma of bij een financiële instelling.

2. Agrarische ondernemingen, die nu al duurzaam produceren, kunnen samen met een kennisinstelling een aanvraag doen om demonstatiebedrijf te worden en hiermee hun collega’s inspireren. Per demonstratiebedrijf is 75 tot 120 duizend euro beschikbaar om kennisbijeenkomsten te organiseren en ook om metingen te doen op het bedrijf. In totaal is er ruimte voor 30 demonstatiebedrijven.

Bron: Provincie Gelderland

Het ministerie van LNV rolt dit jaar een aantal fondsen uit in het kader van het Omschakelprogramma. Dit zijn:

 • Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw – Het Nationaal Groenfonds voert deze pilot uit en beheert de leningen die tijdens de pilot worden verstrekt. Het pilot-fonds start met een
  fondsvermogen van € 9 miljoen, dit betekent dat er tijdens de pilotfase naar eerste inschatting rond de 35 ondernemers een financiering kunnen ontvangen van het Groenfonds. Dit fonds is begin juli opengesteld, kijk op https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/investeringsfonds-duurzame-landbouw
 • Werkkapitaalregeling – ; deze beoogt de financiering mogelijk te maken van een tijdelijk liquiditeitstekort dat vaak optreedt bij de omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering. De werkkapitaalregeling zal worden uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.
 • Subsidieregeling bedrijfsplannen – Ondernemers kunnen met deze regeling een voucher aanvragen waarmee ze een
  geregistreerde bedrijfsadviseur in de arm kunnen nemen voor het uitwerken van een bedrijfsplan. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.
 • Subsidieregeling demonstratiebedrijven – Deze regeling ondersteunt inspirerende praktijkvoorbeelden van reeds omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere verduurzaming te stimuleren. De regeling zal door RVO worden uitgevoerd en wordt evenals de regeling bedrijfsplannen opgenomen in de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe). Via een eenmalige openstelling middels een tender kunnen circa 35 agrariërs hun bedrijf als demonstratiebedrijf inzetten met ondersteuning voor een periode van drie jaar. Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten gericht op voorlichting en kennisdeling, zoals het geven van workshops, rondleidingen en presentaties. Naar verwachting gaat deze regeling 1 november 2021 open.

  Lees alles over de regelingen binnen het Omschakelprogramma hieronder in de kamerbrief van Minister Schouten.

Bron: Ministerie LNV

Tot 31 december

Utrechtse boeren met een bedrijf in Natuurnetwerk Nederland (NNN) kunnen subsidie aanvragen om het bedrijf vrijwillig te verplaatsen naar een locatie buiten het natuurnetwerk. Je kunt de subsidie aanvragen voor kosten die direct samenhangen met de verplaatsing van je bedrijf. Bijvoorbeeld voor noodzakelijke investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, zoals voor aanpassing, modernisering of verduurzaming van de bedrijfsgebouwen. Ook bijkomende notaris- en verhuiskosten kunnen hiervan betaald worden. De hoogst mogelijke subsidie per verplaatsing is 500.000 euro.

De hoogte van een vergoeding hangt uiteindelijk ook sterk samen met de hoeveelheid natuuroppervlakte op je bedrijfslocatie. Hoe meer hectare er vrijkomt binnen het natuurnetwerk, hoe hoger de vergoeding kan zijn.

Meer informatie en subsidie aanvragen
Met deze nieuwe vrijwillige verplaatsregeling wil de provincie Utrecht boeren een kans geven op een stabiele toekomst en kan de natuur versterkt worden. Op de website van de provincie Utrecht kun je meer lezen over de achtergrond van de subsidie en het aanvragen van de subsidie. Hier vind je ook een verwijziing naar een kaart waarop je kunt zien welk deel van een agrarisch bedrijf (gele vlakken) binnen het natuurnetwerk valt.

Bron: Provincie Utrecht

Vanaf 6 september 2021

De provincie wil de verdere verduurzaming van agrarische bedrijven actief stimuleren. Het beleid is gericht op een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Innovaties die bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf en het verbeteren van de omgevingskwaliteiten en die ook bijdragen aan de doelen van het beleid komen in aanmerking voor subsidie. Per aanvraag wordt maximaal €35.000,- aan subsidie verstrekt. De regeling is weer open vanaf 6 september 2021.

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op innovaties in de kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines, op landbouwbedrijven die nodig zijn om kringloop- of natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken,
marktonderzoek of productontwerp en -design,
kennisoverdracht en voorlichting,
afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten.

Meer informatie vindt u op de website onder subsidie: Innovatie Agrifood.

Bron: Provincie Gelderland

31 augustus – 26 oktober

Vanaf 31 augustus tot 26 oktober 2021 kunt u onder voorwaarden een aanvraag indienen voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), vanwege Corona-gerelateerde schade in het 3e kwartaal van 2021.

Met het huidige niveau van biggenprijzen zal de omzetdaling uit normale bedrijfsvoering voor zeugenhouders waarschijnlijk meer dan de vereiste 30% zijn (3e kwartaal van 2021 in vergelijking met het 3e kwartaal van 2019 of 2020).

Voor vleesvarkensbedrijven en gesloten bedrijven wordt de prijsontwikkeling van vleesvarkens in de komende maand bepalend. Op de website van RVO vindt u alle informatie. Voor vragen kunt u het beste contact opnemen met uw accountant of bedrijfsadviseur.

Bron: LTO Vakgroep Varkenshouderij

Vanaf 13 juli

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het vanaf nu mogelijk financiering aan te vragen bij het Pilot-Investeringsfonds. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte vandaag bekend te starten met een pilot van het Investeringsfonds van 9 miljoen euro, uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds. Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw.

Meer informatie via LNV 

5 juli – 24 september

De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar aan Utrechtse boeren om samen te komen tot nieuwe ideeën ten behoeve van de verduurzaming en daarmee toekomstbestendigheid van de sector. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’ moet ertoe leiden dat marktpartijen gezamenlijk plannen uitwerken voor een meer winstgevende aanpak van natuurinclusieve, klimaatneutrale- en kringlooplandbouw.

Partijen die van plan zijn nieuwe verdienmodellen verder te ontwikkelen, kunnen tot een bedrag van 300.000 euro subsidie aanvragen. In de praktijk zal het bijvoorbeeld gaan om vernieuwingen op het vlak van kortere ketens van boer tot consument. Ook kan een verandering in de manier waarop landbouwgrond gebruikt wordt onderdeel zijn van een aangepast verdienmodel. Of er kan bijvoorbeeld verder onderzocht worden welke bijdrage boeren kunnen leveren bij ecosysteemdiensten. De Utrechtse landbouwsector heeft hier al veel kennis over. Meer samenwerking moet leiden tot nog meer goede oplossingen.

Subsidie aanvragen
Bekijk meer informatie over de subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’. Hier lees je meer over de randvoorwaarden en het aanvragen van de subsidie vanaf 5 juli.

Je kunt je ook aanmelden voor een digitale informatiebijeenkomst op 6 juli voor meer uitleg en vragen over de regeling.

Meer informatie

Bron: LAMI

3 mei – 12 juli 2021

Heeft u een slim idee om de uitstoot van schadelijke stoffen in de kalverhouderij te verminderen en wilt u dit met effectmeting aantonen? Dan kunt u tussen 3 mei 2021 en 12 juli 2021 subsidie aanvragen.

Voor wie
Een samenwerkingsverband van in elk geval een vleeskalverhouderij en een andere partij.

Waarvoor
Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, economie en het produceren van ons voedsel. We werken aan een duurzame toekomst voor de Gelderse boeren en tuinders. Het verminderen van de uitstoot van ammoniak levert daar een bijdrage aan. Met deze subsidie krijgen vleeskalverhouders de mogelijkheid om te investeren in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieproject dat bestaat uit de volgende fasen:

 1. fysieke investeringen in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.
 2. het meten van het effect dat deze investeringen hebben op de stalemissies vanuit een vleeskalverhouderij.

U kunt subsidie krijgen voor fase 1 en 2 samen, of alleen voor fase 2.

Voorwaarden
U kunt subsidie aanvragen als:

 • u een samenwerkingsverband bent met minimaal 1 vleeskalverhouderij, die ook eindgebruiker is van het vernieuwende stalsysteem, en een andere partij;
 • er sprake is van bovenwettelijke investeringen in een stalsysteem, het moet dus gaan om extra investeringen bovenop de regels die al gelden voor uw stalsysteem;
 • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt.

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u op overheid.nlDeze link opent een andere website lezen.

Maximale bijdrage
In totaal is een bedrag van € 10.680.000 beschikbaar. De maximale hoogte van de subsidie voor fysieke investeringen in een stalsysteem is € 300.000 per vleeskalverhouderij, met een maximum van € 1.200.000 per aanvraag. Voor het meten van het effect van de investeringen op de stalemissies kunt u maximaal € 120.000 per vleeskalverhouderij krijgen, met een maximum van € 480.000 per aanvraag.

Aanvragen
Vanaf 3 mei 2021 kunt u subsidie aanvragen via de POP3 webportal Deze link opent een andere website. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan.

Meer informatie via provincie Gelderland

Ben jij beheerder van agarische grond in de provincie Utrecht en wil je een bijdrage leveren aan het landschap en de biodiversiteit? Dan kun je nog dit jaar subsidie aanvragen voor de aanleg en het beheer van zogenaamde kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen.

Kleine landschapselementen geven het landschap karakter. Ze zijn nuttig, en ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit. De provincie Utrecht vindt het dan ook belangrijk dat kleine landschapselementen worden behouden, hersteld, beschermd en aangelegd. Er zijn daarom verschillende subsidiemogelijkheden. Subsidie voor beheer loopt via de agrarische collectieven.  Subsidie voor aanleg en herstel loopt via de gemeenten.

Overzicht bomen en struiken
Wil je weten welke bomen en struiken je kunt aanleggen? In de landschapswijzer vind je een overzicht van de bomen en struiken die in de provincie Utrecht voorkomen. Het boekje vormt daarmee een handig hulpmiddel voor iedereen die goed geïnformeerd landschapselementen wil aanleggen in het agrarisch gebied.

Meer informatie

Van 17 mei – 13 augustus
Om de innovatie- en concurrentiekracht van de Utrechtse landbouw te versterken, is de provincie op zoek naar kennisaanbieders die net gevalideerde kennis en innovatieve maatregelen in relatie tot nieuwe verdienmodellen willen delen met de agrarische doelgroep. Het gaat hier om kennisoverdracht aan grote groepen landbouwondernemers via trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties.

Aanvragen indienen kan vanaf 17 mei t/m 13 augustus 2021.
Doelgroepen: degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert. De aanvrager moet beschikken over voldoende gekwalificeerd en getraind personeel om de kennisoverdrachtactiviteiten uit te voeren.
Subsidie per aanvraag: 80% van de kosten met een minimum van €75.000 en een maximum van €350.000.


Subsidiabele activiteiten: demonstraties en/of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers.

Doorlooptijd: POP3-projecten die in 2021 zijn aangevraagd, hebben vanaf de datum dagtekening van de verleningsbeschikking een doorlooptijd van maximaal drie jaar. Die datum kan voor iedereen verschillend zijn. In grote lijnen betekent dit, dat de aanvrager het project van 2021 t/m 2024 kan uitvoeren. Eind december 2024 geldt als uiterlijke einddatum voor het project, dan dienen alle kosten gemaakt en betaald te zijn. In de drie maanden daarna heeft u de tijd om de aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen, dus uiterlijk op 31 maart 2025. Let goed op de datum van uw beschikking; de precieze data kunnen voor uw project anders zijn.

Meer informatie via Provincie Utrecht

Neemt u een land- of tuinbouwbedrijf over of bent u er net één gestart? Bereid u voor op de toekomst door het bedrijf te verduurzamen. Heeft u nog te weinig zekerheden om hier een lening voor af te sluiten? Met het Vermogensversterkend Krediet (VVK) lukt dit vaak wel.

Het VVK is een lening met borgstelling van de overheid. Dit is één van de extra mogelijkheden van het Borgstellingskrediet voor landbouwers (BL). Het is ook bekend als het Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders.

Voor wie?
Het VVK is voor startende boeren en tuinders. U bent starter als u minder dan 3 jaar een land- of tuinbouwbedrijf beheert. 

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden via RVO

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie.

Meer informatie

Melkveehouders in Utrecht en Gelderland kunnen vanaf 24 maart kruidenrijk graslandzaad bestellen met 50 procent korting. De provincies doneren ieder 101 hectare aan de campagne 1001ha.nl van LTO Nederland, Pure Graze en Urgenda.

Het kruidenrijk grasland bestaat uit een saladebuffet met bijna twintig verschillende soorten grassen, klavers en kruiden. Het biedt een betere habitat aan insecten en daardoor ook aan vogels. Doordat de klavers stikstof binden, is stikstofkunstmest op deze hectares overbodig. Naar schatting wordt hiermee per hectare 500 kilo kunstmest bespaard, in totaal goed voor 1.000 kilo koolstofdioxide-uitstoot.

Kruidenrijk grasland is volgens de initiatiefnemers ook goed voor de koeien. Daardoor zien zij het als een gezonde oplossing voor de stikstofproblematiek, het klimaat, de biodiversiteit en de bodem.

Voor de boer betekent het wel een heel andere werkwijze. Daarom is voor deze campagne een speciaal hoogproductief startersmengsel samengesteld. Ook is er extra aandacht voor begeleiding via gratis webinars.

Meer informatie

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie
Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren, of agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor
Het opstellen van een biodiversiteitsplan;
het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied;
functieverandering, of
periodiek onderhoud aan groenblauwe landschapselementen.

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.550.000 beschikbaar.

Meer informatie via Provincie Gelderland

Het ministerie van LNV stelt vanaf 1 maart tot 11 april subsidie beschikbaar voor GLB pilots veenweiden (5,3 miljoen euro) en kringlooplandbouw (4 miljoen euro). De pilots voor kringlooplandbouw richten zich onder meer op duurzamer beheer van landbouwbodems en koolstofvastlegging. Naast collectieven kunnen ook een of meer landbouwers in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

De zogenoemde ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ hebben als doel om te testen hoe straks doelgerichte betalingen kunnen worden ingezet die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw. Naast de oorspronkelijke Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-pilots voor collectieven wordt de subsidiemodule dus uitgebreid met pilots op het gebied van veenweiden en kringlooplandbouw.

Meer informatie over subsidie Kringlooplandbouw

Meer informatie over subsidie Veenweiden

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes zonder neerslag. Om voorbereid te zijn op de toekomst kunnen diverse maatregelen worden genomen.

Als agrariër kunt u maatregelen nemen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een stuw in de sloot of door het aanleggen van peilgestuurde drainage. In Gelderland is het mogelijk om (vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – DAW) een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit verschillende maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd moeten voor 31 december 2021 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

Meer informatie en de maatregelenlijst vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte.
Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan en maak samen met ons een concreet plan voor de toekomst!

Neem contact op met Maike Hanenberg via daw@ltonoord.nl of 088- 888 66 31.

 

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen kunnen doorvoeren. Vanaf 4 januari staat de subsidieregeling Innovatie Agrifood hiervoor open.

Innovatie Agrifood
De subsidie is beschikbaar voor alle sectoren binnen de land en tuinbouw. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 35.000,-. In totaal is € 500.000,- beschikbaar. Er kan subsidie aangevraagd worden totdat dit subsidieplafond is bereikt. Ga naar de subsidiereling Innovatie Agrifood

Vanaf 1 april tot 20 mei 2021 is de subsidieregeling Professionalisering Korte Voorzieningsketen open. Met deze regeling kunnen samenwerkende partijen hun korte keten initiatief verder brengen en daadwerkelijk tegemoet komen aan eisen en wensen van afnemers.

Meer informatie

De investeringsmodule van de regeling voor brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv) biedt wederom subsidie voor pluimveehouders. Investeringen in bewezen technieken voor de emissiereductie van fijnstof zijn voor 40% tot 80% subsidiabel.

Kansrijke regeling

 • Dit jaar geen onderscheid meer tussen nieuwe en bestaande stallen.
 • Verhoogde maximale subsidie: € 50.000 per stal, € 200.000 per locatie, € 500.000 per pluimveehouderij.
 • De realisatietermijn is verlengd naar 3 jaar.
 • De subsidieregeling gaat van 19 april tot en met 31 mei 2021 open.

Meer informatie 

De agrarische sector is altijd op zoek naar innovatieve ideeën en duurzame ontwikkeling.

Het LTO Noord Innovatiefonds steunt deze ontwikkeling. Heeft u een goed idee, maar onvoldoende financiële middelen om het uit te voeren?

Projectvoorstellen die aangeleverd worden uiterlijk op vrijdag 21 mei 2021, zullen worden behandeld in de vergadering van de Beoordelingscommissie van 11 juni 2021.

Meer informatie

Tot 30 november 2021

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) bestaat uit een Voucherregeling en een regeling Samenwerking. Een voucher kan worden aangevraagd voor een verdiepingscursus
stikstof in de landbouw of voor een cursus bedrijfscoach stikstof. Dit kan tot 15 oktober 2021.
Subsidie voor een samenwerkingsproject kan worden aangevraagd van 1 t/m 30 november 2021.
Meer informatie via RVO