Een nog beter
beheer van
landschappen, bodem
en water

Asset 7 Landschap, bodem, water en biodiversiteit

Agrarische bedrijven maken onderdeel uit van de verschillende landschappen in Regio Foodvalley. Boeren zijn beheerders van landschap, bodem, water en biodiversiteit. In ons gebied zijn nog volop kansen om dit nog beter te gaan doen. Lees hieronder meer over de projecten van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley aangaande de leefomgeving.

U wilt uw bedrijf klaar maken voor de toekomst. Duurzamer werken en een stabiel rendement. Meer halen uit uw bedrijf, zoals beter ruwvoer van eigen land en gezonde koeien. Goede technische resultaten met lage(re) kosten.

Wilt u hiermee diepgaander mee aan de slag? Geef u dan nu op voor de meerjarige praktijktraining Bodem & Koe. We nemen de tijd om een bedrijfsplan te maken en in praktijk te brengen. In deze training staat de bodem centraal. Want de kwaliteit van uw bodem bepaalt de kwaliteit en gezondheid van uw ruwvoer en daarmee van uw koeien. Gezonde koeien produceren langer en meer melk. Door te werken aan de gezondheid van de bodem én de gezondheid van uw koeien bereikt u betere resultaten op uw bedrijf.

De meerjarige praktijktraining Bodem & Koe bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele adviesuren op uw bedrijf.

Aanmelden kan tot 15 juli 2021.

Kijk op  https://www.bodem-en-koe.nl/

Online i.v.m. CORONA

Vanaf maart 2021 worden in de regio weer Bodemcursussen aangeboden. Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe binnen Boer aan het Roer (Regio Deal Foodvalley).

Begin 2020 hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties de cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Inhoud cursus
De cursus duurt 3 dagdelen en  begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat het met de bodem is zoals het is?  Hierbij komen allerlei thema’s aan bod als structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert.  Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te laten interpreteren.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. Met name de laatste dag is zeer praktisch van aard en biedt praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Kortom, een waardevolle cursus, die zaken die je al lang wist verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd.

Vervolg
Er wordt vanuit de Regio Deal Foodvalley nagedacht over een inhoudelijk bedrijfsspecifiek vervolgtraject.
Om daaraan mee te kunnen doen moet je wel eerst deze cursus hebben gedaan.

Tijd en locatie
De cursus bestaat uit vijf dagdelen. Momenteel wordt de cursus online aangeboden.
Groepsgrootte 12 tot 18 personen

Aanmelden
Interesse? 

Aanmelden kan via een mail naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl
Contactpersoon is Manon Scholte, 06-29586394

Provincie Gelderland wil boeren en landgoedeigenaren stimuleren om meer bomen en struiken op landbouwgrond te planten. Daarvoor is in opdracht van de provincie het Agroforestry Netwerk Gelderland van start gegaan. Het netwerk brengt boeren samen die aan de slag willen met het terugbrengen van bomen en struiken op landbouwgrond (agroforestry) en ondersteunt deze boeren met uitwisselingen, trainingen, workshops en excursies.

Bij agroforestry combineert een ondernemer bomen en struiken met akkerbouw of veeteelt op 1 perceel. Boeren krijgen via het netwerk ook begeleiding bij het maken van een beplantingsplan en verdienmodel voor hun bedrijf. Deelnemers delen hun kennis en ervaring om anderen te helpen die hiermee willen werken.

Meer weten? Neem contact op met Piet Rombouts – piet@romboutsagroeco.nl

Melkveehouders in Utrecht en Gelderland kunnen vanaf 24 maart kruidenrijk graslandzaad bestellen met 50 procent korting. De provincies doneren ieder 101 hectare aan de campagne 1001ha.nl van LTO Nederland, Pure Graze en Urgenda.

Het kruidenrijk grasland bestaat uit een saladebuffet met bijna twintig verschillende soorten grassen, klavers en kruiden. Het biedt een betere habitat aan insecten en daardoor ook aan vogels. Doordat de klavers stikstof binden, is stikstofkunstmest op deze hectares overbodig. Naar schatting wordt hiermee per hectare 500 kilo kunstmest bespaard, in totaal goed voor 1.000 kilo koolstofdioxide-uitstoot.

Kruidenrijk grasland is volgens de initiatiefnemers ook goed voor de koeien. Daardoor zien zij het als een gezonde oplossing voor de stikstofproblematiek, het klimaat, de biodiversiteit en de bodem.

Voor de boer betekent het wel een heel andere werkwijze. Daarom is voor deze campagne een speciaal hoogproductief startersmengsel samengesteld. Ook is er extra aandacht voor begeleiding via gratis webinars.

Meer informatie

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie
Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren, of agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor
Het opstellen van een biodiversiteitsplan;
het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied;
functieverandering, of
periodiek onderhoud aan groenblauwe landschapselementen.

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.550.000 beschikbaar.

Meer informatie via Provincie Gelderland

Het ministerie van LNV stelt vanaf 1 maart tot 11 april subsidie beschikbaar voor GLB pilots veenweiden (5,3 miljoen euro) en kringlooplandbouw (4 miljoen euro). De pilots voor kringlooplandbouw richten zich onder meer op duurzamer beheer van landbouwbodems en koolstofvastlegging. Naast collectieven kunnen ook een of meer landbouwers in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

De zogenoemde ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ hebben als doel om te testen hoe straks doelgerichte betalingen kunnen worden ingezet die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw. Naast de oorspronkelijke Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-pilots voor collectieven wordt de subsidiemodule dus uitgebreid met pilots op het gebied van veenweiden en kringlooplandbouw.

Meer informatie over subsidie Kringlooplandbouw

Meer informatie over subsidie Veenweiden

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes zonder neerslag. Om voorbereid te zijn op de toekomst kunnen diverse maatregelen worden genomen.

Als agrariër kunt u maatregelen nemen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een stuw in de sloot of door het aanleggen van peilgestuurde drainage. In Gelderland is het mogelijk om (vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – DAW) een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit verschillende maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd moeten voor 31 december 2021 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

Meer informatie en de maatregelenlijst vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte.
Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan en maak samen met ons een concreet plan voor de toekomst!

Neem contact op met Maike Hanenberg via daw@ltonoord.nl of 088- 888 66 31.

 

De partners in het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland willen samen werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten, neemt drempels weg en brengt boeren en burgers bij elkaar.

Meer informatie Natuur en Milieu Gelderland 

Neem contact op met Erik-Jan Bijleveld: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399

Wilt uw bedrijf klaar maken voor de toekomst. Duurzamer werken en een stabiel rendement. Meer halen uit uw bedrijf, zoals beter ruwvoer van eigen land en gezonde koeien. Goede technische resultaten met lage(re) kosten.

Herkenbaar? Misschien heeft u zelfs al een lezing of korte training gevolgd. Wilt u hiermee diepgaander mee aan de slag? Geef u dan nu op voor de meerjarige praktijktraining Bodem & Koe. We nemen de tijd om een bedrijfsplan te maken en in praktijk te brengen. In deze training staat de bodem centraal. Want de kwaliteit van uw bodem bepaalt de kwaliteit en gezondheid van uw ruwvoer en daarmee van uw koeien. Gezonde koeien produceren langer en meer melk. Door te werken aan de gezondheid van de bodem én de gezondheid van uw koeien bereikt u betere resultaten op uw bedrijf.

De meerjarige praktijktraining Bodem & Koe bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele adviesuren op uw bedrijf.

Kies in het menu hierboven uw provincie om meer te lezen over de Praktijktraining Bodem & Koe. Aanmelden kan tot 15 juli 2021.

Meer informatie en aanmelden

Voor het project ‘Leerreis Nutriëntenkringloop’ is een nieuw portaal gemaakt, met kennis over mestverwaarding. Hier is veel informatie te vinden over het sluiten van kringlopen op regionaal niveau, en het gebruiken van organische reststromen voor behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Op deze portal vind je informatie over Mestverwaarding, Sluiten van kringlopen op regionaal niveau en Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Ga naar het portaal

Provincie Gelderland heeft een website gelanceerd waar boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terechtkunnen voor informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Dit vloeit voort uit het Platform Natuurinclusieve Landbouw.

Op de site staat een overzicht van de lopende projecten op het gebied van bodem, water, klimaat, verdienmodellen, kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschap. Veel ondernemers houden volgens provincie Gelderland al bewust of onbewust rekening met de verschillende thema’s binnen hun bedrijfsvoering. Zij zaaien akkerranden, beschikken over kruidenrijk grasland of werken aan het herstel van het bodemleven. In de praktijk is vaak nog veel meer mogelijk op het gebied van natuurinclusief ondernemen.

‘We merken dat ondernemers vaak de kat uit de boom kijken rond agrarisch natuurbeheer. Als ze eenmaal bezig zijn, worden ze enthousiaster. Met alle partners helpen we ze graag over de drempel om te starten of door te groeien’, zegt Hans de Haan, coördinator van het platform.

22 projecten gestart
Vanuit het platform zijn dit jaar 22 projecten van start gegaan die bijdragen aan de doelstelling om alle boeren in Gelderland te verleiden met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Deze ambitie wordt onderschreven door 23 partners, waaronder agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. In de projecten trekken zij gezamenlijk op om de individuele boer een goede ondersteuning te geven bij het vrijwillig zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw.

Provincie Gelderland heeft voor de komende jaren 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de projecten en het onlineplatform te ondersteunen. Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Dit actieplan is op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 met tien maatschappelijke organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties, aangeboden aan de provinciale Gelderse politiek.

Naar de website

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen? Dan ben je bij het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen’ aan het juiste adres. In dit project stellen wij voor (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht duurzame bedrijfsplannen op over deze thema’s.

De adviseurs van de agrarische collectieven en LTO Noord gaan met je in gesprek. Zij werken een persoonlijk advies en een duurzaam bedrijfsplan op maat uit. Op basis van je vragen op het gebied van duurzaamheid en/of biodiversiteit ondersteunen wij jou bij de ontwikkeling van plannen voor je eigen bedrijf. In dit plan staan inhoudelijke adviezen, voorgestelde acties, monitoringsstrategieën en vervolgstappen.

Wil je een voorbeeld van een duurzaam bedrijfsplan inzien? Stuur dan een mail naar duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of lees meer informatie over het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen‘.

Interesse?
Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht en geïnteresseerd in een op maat gemaakt bedrijfsplan? Meld je dan aan bij projectleider Sjoerd Pietersen: duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of 06-50848686. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. Het project wordt volledig gefinancierd door de provincie Utrecht.

‘Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht’
Het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’ is onderdeel van het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht‘, een samenwerking tussen LTO Noord, de gezamenlijke Utrechtse Agrarische Collectieven, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.

Tijdelijk gesloten

Vanaf 30 november kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen. Naast deze onderwerpen kunnen ook vraagstukken op het gebied van:

• teeltsystemen en gewasbescherming,
• circulair gebruik van gewassen,
• grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen,
• efficiënt gebruik van reststromen,
• het opzetten van een samenwerking met andere boeren,
• of het opzetten van een neventak

bekostigd worden vanuit de Sabe-regeling.

Meer informatie via RVO

Bufferstroken met notenbomen
Een bufferstrook is de zone tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater met als doel het water te beschermen tegen verontreiniging door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Bufferstroken met notenbomen kunnen extra inkomsten opleveren.
Download de brochure Bufferstroken 2.0

Video Effecten van bemesting op bodem
Bekijk het webinar over de Vruchtbare bodem en de effecten van bemesting op de bodem. Georganiseerd door Vruchtbare Kringloop.
Bekijk het webinar

Video Bodembiologie: onzichtbare boerenhulp
Bekijk het webinar van Vruchtbare Kringloop over bodemleven.
Bekijk het webinar

Routes naar Kringlooplandbouw
Na drie jaar nauwe samenwerking met een tiental boeren uit de regio Utrecht-Oost zijn de belangrijkste bevindingen uit dit project gebundeld in een overzichtelijke brochure. In deze brochure lees je over het gebied Utrecht-Oost, over kringlooplandbouw, de geleerde lessen uit de tien pilots die de boeren ondernomen hebben, over de kansenkaart en de belangrijkste beleidsadviezen.
Bekijk de brochure

Onderzoek naar Effecten organische stofaanvoer op bodemkwaliteit en nitraatuitspoeling
NMI heeft in een meerjarig project van 2018 tot en met 2020 onderzocht in hoeverre de werking van de toplaag van uitspoelingsgevoelige zandgrond kan worden verbeterd door een verhoging van het organische stofgehalte en de daaraan gekoppelde functies, zonder dat dit leidt tot het overschrijden van milieunormen (nitraatuitspoeling). Het project is uitgevoerd in het kader van de Subsidieregeling Toplaag Bodem van de Provincie Gelderland. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is in 2018 een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en zijn in de jaren 2018-2020 twee meerjarige veldproeven uitgevoerd. Voor de veldproeven was het doel om het effect vast te stellen van het toedienen van een aantal uiteenlopende organische meststoffen bij de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving (situatie 2018) op bodemkwaliteit en nitraatuitspoeling.
Bekijk het Rapport

Checklists Bodemverdichting op zandgrond
Bodemverdichting vormt voor veel agrariërs een groeiende uitdaging. Geldt dat ook voor jou? Maak dan gebruik van de checklists die vanuit het project Bodemverdichting Noord-Nederland zijn gemaakt. Een hulpmiddel waarmee boer en loonwerker bodemverdichting sámen tegen kunnen gaan.

Bekijk de checklists via de website van LTO Noord

Mogelijkheden onderwerken groenbemesters
Steeds meer veehouders zetten in op een goede groenbemester. Dat draagt namelijk bij aan meer organische stof in de bodem, betere binding en nalevering van nutriënten en ook minder nitraatuitspoeling.

Het onderwerken van een grasgroenbemester kan met verschillende machines en kan ook zonder glyfosaat te gebruiken. Tijdens een demonstratie van het projecte WaterwijsBoeren begin maart testten we onder meer de schijveneg, klepelmaaier en Biomulch frees uit.

Bekijk de video en het rapport op de website van DAW