Een nog beter
beheer van
landschappen, bodem
en water

Asset 7 Landschap, bodem, water en biodiversiteit

Agrarische bedrijven maken onderdeel uit van de verschillende landschappen in Regio Foodvalley. Boeren zijn beheerders van landschap, bodem, water en biodiversiteit. In ons gebied zijn nog volop kansen om dit nog beter te gaan doen. Lees hieronder meer over de projecten van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley aangaande de leefomgeving.

NLgroen, Carbon Farmers en Miscancell slaan de handen ineen om de teelt van olifantsgras in Nederland te stimuleren. Dit unieke gewas biedt namelijk potentieel om veel CO2 uit de lucht op te slaan in bodem en biomassa en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan de klimaatuitdaging. Tegelijkertijd levert deze teelt voor de land- of tuinbouwer een aanzienlijk en betrouwbaar rendement op voor lange termijn met minimale inspanning.

Miscancell gebruikt het onder meer reeds in de vervaardiging van klimaatvriendelijk asfalt, genaamd Grasfalt. In tegenstelling tot traditioneel asfalt wordt er een pak minder CO2 uitgestoten bij de productie van Grasfalt én slaat het daarenboven nog eens koolstof op. Zo wordt er dubbele klimaatwinst geboekt.

Wat houdt deze pilot in?
Miscancell heeft in totaal voor 150 ha rhizomen ter beschikking voor aanplant in april 2022. Voor elke teler die zich aanmeldt, zal zij:

– de rhizomen aanleveren aan marktprijs;
– de aanplant verzorgen of begeleiden;
– informatie verstrekken over beheer en oogst en, indien gewenst, hierin begeleiden;
– het gewas aan marktprijs afnemen vanaf april 2024.
– Daarenboven zullen NLgroen en Carbon Farmers onderzoeken hoe de koolstofopslag in bodem en gras koolstofcertificaten kan opleveren, en een koper zoeken om deze certificaten af te nemen aan een voor de boer voordelige prijs.

Doe mee
Miscancell is op zoek naar ondernemers die bereid zijn om minstens 5 hectare minstens 10 jaar vast te zetten voor de teelt van olifantsgras. Vanaf die schaal en tijdsspanne wordt het namelijk pas echt interessant om hiermee aan de slag te gaan. Telers die individueel niet voldoende hectare ter beschikking hebben, mogen zich ook als groep aanmelden als ze samen minstens 5 ha vrij kunnen maken.

Wat is olifantsgras?
Olifantsgras (Miscanthus giganteus) is een meerjarig rietachtig gewas dat groeit als kool, de energetische waarde heeft van steenkool en nauwelijks onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig heeft (al kan er wel vlak na de oogst mest op worden uitgereden indien gewenst).

Olifantsgras heeft erg veel mogelijke toepassingen, gaande van minder tot meer hoogwaardig. Zo kan het simpelweg worden gebruikt als biobrandstof, maar ook bewerkt om als grondstof te dienen in o.a. papier, bioplastics en zelfs bouwmaterialen.

Meer informatie via NL Groen

April – oktober

De kans dat je verandert door deze cursus is 100%. De kans dat je daarna weet wat je concreet kan doen ook. Je reist door de seizoenen en ziet voedselbossen in alle seizoenen en stadia, maar je reist ook door het innerlijke proces daarachter: opnieuw leren observeren, leren ontwerpen, leren het bedrijfsplan en verdienmodel op te zetten en dat durven realiseren. Als je al land hebt, of de basis al eerder hebt geleerd, of toch nooit wilt ontwerpen, kun je deze cursus ook prima modulair afnemen.

Modules
De training bestaat uit drie modules: basis, ontwerp en bedrijfsplan. Iedere module neemt 6 à 7 weken in beslag. Je krijgt telkens les op een vrijdag, soms als live dag (als het in verband met Corona is toegestaan, anders passen we ons aan), soms juist, bewust als digitale lesaanpak. Je kunt hieronder per dag lezen hoe hij wordt ingevuld.

Je krijgt in elke module een eigen digitaal klaslokaal op voedseluithetbos.nl. Hierin kun je makkelijk contact leggen met andere deelnemers, maar ook al je lesmateriaal makkelijk vinden en uitvoeren. Je vindt daar ook nog een aantal digitale excursies.

Deelname
Jaartraining voedselbossen bestaande uit drie modules: basis, ontwerp en bedrijfsplan. De modules zijn afzonderlijk of in alle combinaties af te nemen. Maximaal aantal cursisten bij de basismodule is 20, bij de overige modules 15 personen.

De kosten bedragen € 500,- exclusief BTW voor de eerste module en € 750,- exclusief BTW voor module twee en drie.

Meer informatie en aanmelden

Voedsel uit het bos is een community en online platform voor wie een voedselbos wil starten, er een heeft of erover wil leren. Het platform biedt kennis(uitwisseling) en organiseert webinars en trainingen. Op de website vind je artikelen, video’s, tools en meetinstrumenten omtrent voedselbossen.

Ga naar het platform

In november 2021 wordt de Bodemcursus weer aangeboden binnen Boer aan het Roer. Deze wordt fysiek georganiseerd in Kootwijkerbroek. Bij voldoende animo wordt in de winter nog een ronde gestart. De cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van Boer aan het Roer. De cursusleider is Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut.

Inmiddels hebben al zo’n 75 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties en wegens Corona ook online een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 10.00-15.00 uur. Het begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat de bodem is zoals het is? Hierbij komen allerlei thema’s aan bod zoals structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert. Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te bespreken.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. De cursus biedt ook praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden, maar ook nieuwe teeltplannen. Om de kennis in praktijk te brengen worden profielkuilen gegraven en gezamenlijk beoordeeld. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Kortom, een waardevolle cursus die zaken die je allang wist, verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd door eerdere cursisten.

Interesse?
Je kunt je nu aanmelden om eventueel nog aan te sluiten bij de cursus in november of een nieuwe ronde in de winter. Stuur een mail naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl. Contactpersoon is Manon Scholte, 06 2958 6394

Let op! Aanmelden is meedoen en jouw volledige aanwezigheid voor de hele ronde wordt dan ook verwacht.

Op deze pagina van de Provincie Gelderland vindt u informatie over regelingen en beleidsregels van de provincie met betrekking tot stikstof.

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht? Wil je werken aan een gezondere bodem, meer wateropslag of meer doen voor biodiversiteit? Dan kan het lonen om je aan te melden voor het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht’. Momenteel hebben we al 25 Utrechtse deelnemers geholpen door middel van een bedrijfsplan.

Concrete voorstellen om bedrijfsvoering te verduurzamen
Het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht’ is ontwikkeld voor agrariërs die praktisch advies willen hoe zij concreet actie kunnen nemen om de bodem te verbeteren, biodiversiteit te versterken, beplantingsplannen te maken voor landschapselementen en water en CO2 op te slaan in de bodem. Daarnaast worden in de bedrijfsplannen de globale kosten en baten van de maatregelen uiteengezet en suggesties gegeven hoe de maatregel gefinancierd kan worden.

In 2020 en 2021 zijn tot nu toe 25 agrariërs geholpen met concrete adviezen. Zo heeft een melkveehouder uit Werkhoven inzicht verkregen om kunstmest af te bouwen en toch productief te blijven of heeft een vleesveehoudster uit Montfoort inzicht gekregen om een nieuwe bedrijfstak te ontwikkelen waarin notenteelt, zachtfruit en kippen onderdeel van zijn. De inhoud van het duurzame bedrijfsplan wordt afgestemd op de hulpvraag van de deelnemer. Zo kan het voor een gangbare agrariër interessant zijn om door middel van de geadviseerde maatregelen kosten te reduceren, terwijl een andere agrariër juist wil onderzoeken of een voedselbos een onderdeel kan zijn van het bedrijf.

Aanmelden
Ben je na het lezen van dit bericht nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan door een mail te sturen naar duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of laat je gegevens achter via deze link. Deelname is kosteloos en er wordt een vrijblijvend advies opgesteld waarbij 1 gratis extern advies ingewonnen kan worden. Er zijn nog circa 15 plekken beschikbaar. Interesse? Meld je dan aan voor 1 November 2021.

Over Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht
Binnen het project werken we samen met de Agrarische Collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en een breed palet aan externe deskundigen zoals bodemkundigen, (agro)-ecologen of adviseurs van agrarische adviesbedrijven. Hierdoor kan kennis vanuit de onverwachte hoek uitkomst brengen op het boerenerf.

Bron: LTO Noord

Rustgewassen zorgen voor het ophogen van het organische stof gehalte. Hoe hoger het organische stof gehalte, hoe meer water de bodem vasthoudt.

De intensieve en diepe beworteling van rustgewassen heeft een positief effect op de bodemstructuur en het gewas zorgt voor een goede bodembedekking. In dit artikel, dat gebaseerd is op de Bodemcolleges uit het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland, behandelen we de effecten van rustgewassen op de waterhuishouding, waarin we dieper ingaan op vlinderbloemigen, groenbemesters, granen en grassen. We spraken met Tamar de Jager, projectleider bij LTO Noord.

Rustgewassen vergroten waterbufferend vermogen
De intensieve en/of diepe beworteling van rustgewassen heeft een positief effect op de bodemstructuur en het gewas zorgt voor goede bodembedekking, waardoor de bodem minder snel uitdroogt. De wortels houden water vast, zorgen voor betere infiltratie en worden na het afsterven omgezet in organische stof. Hoe hoger het organische stof gehalte, hoe meer water de bodem vasthoudt. Het water spoelt minder snel weg. Daarnaast kunnen rustgewassen vroeger van het land af, waardoor je ook een groenbemester kunt inzaaien en hierdoor extra bijdraagt aan het waterbufferend vermogen van de bodem.

Rustgewassen: granen, grassen, vlinderbloemigen en groenbemesters
Dit zijn voorbeelden van rustgewassen:

 • Granen en grassen;
 • Vlinderbloemiggen;
 • Groenbemesters.

 

Granen en grassen
Granen en grassen wortelen intensief en diep, dankzij de relatief vroege oogst bieden ze ruimte voor een groenbemester. Ook de teelt van gras geeft rust in het bouwplan. Enkele voorbeelden: (Japanse) haver, winterrogge, Engels- en Italiaans raaigras of rietzwenkgras, deze zijn gunstig voor herstel van de bodemkwaliteit.

Vlinderbloemigen
Stikstofbindende gewassen, waaronder vlinderbloemigen, kunnen heel nuttig zijn in het bouwplan. Ze kunnen dienen als rustgewas en ondanks dat ze geen bemesting nodig hebben toch nog een behoorlijke eiwitopbrengst genereren. Vlinderbloemigen produceren wortelknolletjes, waarin stikstofbindende bacteriën voor de stikstofvoorziening zorgen. Vlinderbloemigen zijn daarmee zelfvoorzienend, ze halen stikstof uit de lucht in ruil voor suikers die de plant produceert. De bodemkwaliteit komt te goede, doordat vlinderbloemigen ook zorgen voor nalevering van stikstof in de bodem na de teelt.

Een aantal voorbeelden van vlinderbloemige gewassen die interessant kunnen zijn voor de landbouw zijn: erwt, veldboon, lupine, klaver, luzerne en voederwikke. In de zoektocht naar plantaardige eiwitten als vervanger voor dierlijke eiwitten lijkt de veldboon een interessant gewas. Uiteraard moet je goed kijken naar het doel van de teelt, wil je het gebruiken voor veevoer, als groenbemester of voor humane voeding. Voor lastige teelten kan mengteelt een oplossing zijn.

Groenbemesters
Het toepassen van groenbemesters heeft een aantal voordelen: de structuurverbetering, de opbouw van organische stof en het stimuleren van bodemleven. De toevoer van organisch materiaal in de bodem zorgt er ten eerste voor dat de bodem minder slemp- en stuifgevoelig wordt. De bodem is kruimeliger en beter te bewerken. Daarnaast wordt door de toevoer van organische stof de bodemstructuur luchtiger, wat zorgt voor een betere doorworteling van volggewassen. Verder zorgen de wortels van een groenbemester voor een betere afwatering door de wortelkanalen die overblijven na afsterven.

Het cursusmateriaal van de bodemcolleges is geschreven door Floor van Malland (Louis Bolk Instituut), Marianne Hoogmoed (Louis Bolk Instituut) en Tamar de Jager (LTO Noord).

Bron: LTO Noord

Provincie Gelderland wil het melkveehouders makkelijker maken om kennis op te doen over het omschakelproces, en hierdoor inspireren om de stap naar biologisch te zetten. Daarom heeft provincie Gelderland Bionext gevraagd om een cursus aan te
bieden voor melkvee–houders die bezig zijn met omschakelen, óf daar over nadenken.

De omschakel–cursus bestaat uit een aantal bijeenkomsten die een onderwerp behandelen dat belangrijk is voor het omschakelen naar biologisch. De onderwerpen zijn:

 • Bodemvruchtbaarheid en bemesting
 • Voedervoorziening en graslandverzorging
 • Voerrantsoen en optimaal voeren
 • Diergezondheid en veebeheer
 • Bedrijfseconomie en strategie en milieuresultaat
 • Verbreding op je bedrijf

Meer informatie

Tot 15 oktober

Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzamer werken met uw bedrijf? Dan kunt u een cursus volgen. Hiervoor kunt een voucher aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Aanvragen kan van 31 mei tot en met 15 oktober 2021, 17:00 uur.

Meer informatie en aanmelden

Bron: RVO

Vanaf 13 juli

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het vanaf nu mogelijk financiering aan te vragen bij het Pilot-Investeringsfonds. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte vandaag bekend te starten met een pilot van het Investeringsfonds van 9 miljoen euro, uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds. Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw.

Meer informatie via LNV 

Op de Groen Kennisnet wiki-pagina is lesmateriaal te vinden over de melkveehouderij. De e-learning over de gezondheid van de koe is verbeterd en het segment over melkwinning is geheel vernieuwd.

Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont online cursusmateriaal voor de veehouderij. Het cursusmaterial veehouderij is nu up-to-date gebracht en verder uitgebreid. Zo is de e-learning Gezondheid nu af. Ook is het hoofdstuk melkwinning geheel vernieuwd waardoor het beter aansluit bij de huidige inzichten. Aan het e-learning hoofdstuk huisvesting wordt achter de schermen nog hard gewerkt. In totaal zijn er nu 37 modules beschikbaar voor melkvee in de wiki Cursusmateriaal Melkveehouderij.

E-learing melkveehouderij
Met name het hoofdstuk gezondheid heeft meer te bieden dan voorheen. Er zijn 6 modules ontwikkeld;

 1. De gezonde koe: van gezondheid, via weerstand naar risico’s.
 2. Monitoring: dagelijks; periodiek en met sensoren.
 3. Preventie; weerstand verhogen en de infectiedruk laag houden.
 4. Behandelingen; van bedrijfsgezondheidsplan naar geneesmiddelen.
 5. Specifieke aandoeningen; uitgediept.
 6. Voortplanting; vruchtbaarheid en de problemen daarmee.


In totaal zijn er nu 37 modules beschikbaar voor melkvee in de wiki Cursusmateriaal Melkveehouderij

Bron: Groen Kennisnet

In het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland zijn verschillende programma’s uitgewerkt voor herstel van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen met als resultaat een rijkere natuur en bredere basis voor ons welzijn en onze welvaart. Het opstellen van 1500 natuurinclusieve bedrijfsplannen voor agrarische ondernemer maakt hier onderdeel vanuit. Deze plannen helpen agrarische ondernemers met het zetten van concrete stappen in hun eigen bedrijfsvoering op het gebied van natuurinclusief boeren.

Plan van aanpak
Ondernemers kunnen een start maken door middel van een instaptoets. Dit is een compacte scan aan de hand van een gestandaardiseerde checklist. Deze is bedoeld om kansen te verkennen en een keuze te maken uit mogelijke vervolgstappen. Tijdens een bezoek wordt de bedrijfssituatie doorgenomen waarbij op basis van wensen en ideeën van de boer en van kansen voor natuur, milieu en biodiversiteit, een balans wordt opgemaakt.

Meer informatie
Ondernemers kunnen zich aanmelden bij het Collectief Veluwe. Plannen voor natuur en biodiversiteit worden gemaakt door de collectieven zelf of door Landschapsbeheer Gelderland.
Voor de bodem, water en kringloop worden gespecialiseerde externe deskundigen ingeschakeld.

Download de folder

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/projecten/bedrijfsplannen-natuurinclusieve-landbouw/

 

U wilt uw bedrijf klaar maken voor de toekomst. Duurzamer werken en een stabiel rendement. Meer halen uit uw bedrijf, zoals beter ruwvoer van eigen land en gezonde koeien. Goede technische resultaten met lage(re) kosten.

Wilt u hiermee diepgaander mee aan de slag? Geef u dan nu op voor de meerjarige praktijktraining Bodem & Koe. We nemen de tijd om een bedrijfsplan te maken en in praktijk te brengen. In deze training staat de bodem centraal. Want de kwaliteit van uw bodem bepaalt de kwaliteit en gezondheid van uw ruwvoer en daarmee van uw koeien. Gezonde koeien produceren langer en meer melk. Door te werken aan de gezondheid van de bodem én de gezondheid van uw koeien bereikt u betere resultaten op uw bedrijf.

De meerjarige praktijktraining Bodem & Koe bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele adviesuren op uw bedrijf.

Aanmelden kan tot 15 juli 2021.

Kijk op  https://www.bodem-en-koe.nl/

Provincie Gelderland wil boeren en landgoedeigenaren stimuleren om meer bomen en struiken op landbouwgrond te planten. Daarvoor is in opdracht van de provincie het Agroforestry Netwerk Gelderland van start gegaan. Het netwerk brengt boeren samen die aan de slag willen met het terugbrengen van bomen en struiken op landbouwgrond (agroforestry) en ondersteunt deze boeren met uitwisselingen, trainingen, workshops en excursies.

Bij agroforestry combineert een ondernemer bomen en struiken met akkerbouw of veeteelt op 1 perceel. Boeren krijgen via het netwerk ook begeleiding bij het maken van een beplantingsplan en verdienmodel voor hun bedrijf. Deelnemers delen hun kennis en ervaring om anderen te helpen die hiermee willen werken.

Meer weten? Neem contact op met Piet Rombouts – piet@romboutsagroeco.nl

Melkveehouders in Utrecht en Gelderland kunnen vanaf 24 maart kruidenrijk graslandzaad bestellen met 50 procent korting. De provincies doneren ieder 101 hectare aan de campagne 1001ha.nl van LTO Nederland, Pure Graze en Urgenda.

Het kruidenrijk grasland bestaat uit een saladebuffet met bijna twintig verschillende soorten grassen, klavers en kruiden. Het biedt een betere habitat aan insecten en daardoor ook aan vogels. Doordat de klavers stikstof binden, is stikstofkunstmest op deze hectares overbodig. Naar schatting wordt hiermee per hectare 500 kilo kunstmest bespaard, in totaal goed voor 1.000 kilo koolstofdioxide-uitstoot.

Kruidenrijk grasland is volgens de initiatiefnemers ook goed voor de koeien. Daardoor zien zij het als een gezonde oplossing voor de stikstofproblematiek, het klimaat, de biodiversiteit en de bodem.

Voor de boer betekent het wel een heel andere werkwijze. Daarom is voor deze campagne een speciaal hoogproductief startersmengsel samengesteld. Ook is er extra aandacht voor begeleiding via gratis webinars.

Meer informatie

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie
Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren, of agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor
Het opstellen van een biodiversiteitsplan;
het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied;
functieverandering, of
periodiek onderhoud aan groenblauwe landschapselementen.

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.550.000 beschikbaar.

Meer informatie via Provincie Gelderland

Het ministerie van LNV stelt vanaf 1 maart tot 11 april subsidie beschikbaar voor GLB pilots veenweiden (5,3 miljoen euro) en kringlooplandbouw (4 miljoen euro). De pilots voor kringlooplandbouw richten zich onder meer op duurzamer beheer van landbouwbodems en koolstofvastlegging. Naast collectieven kunnen ook een of meer landbouwers in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

De zogenoemde ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ hebben als doel om te testen hoe straks doelgerichte betalingen kunnen worden ingezet die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw. Naast de oorspronkelijke Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)-pilots voor collectieven wordt de subsidiemodule dus uitgebreid met pilots op het gebied van veenweiden en kringlooplandbouw.

Meer informatie over subsidie Kringlooplandbouw

Meer informatie over subsidie Veenweiden

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes zonder neerslag. Om voorbereid te zijn op de toekomst kunnen diverse maatregelen worden genomen.

Als agrariër kunt u maatregelen nemen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een stuw in de sloot of door het aanleggen van peilgestuurde drainage. In Gelderland is het mogelijk om (vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – DAW) een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit verschillende maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd moeten voor 31 december 2021 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

Meer informatie en de maatregelenlijst vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte.
Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan en maak samen met ons een concreet plan voor de toekomst!

Neem contact op met Maike Hanenberg via daw@ltonoord.nl of 088- 888 66 31.

 

De partners in het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland willen samen werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten, neemt drempels weg en brengt boeren en burgers bij elkaar.

https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/ 

Neem contact op met Erik-Jan Bijleveld: e.bijleveld@natuurenmilieugelderland.nl, 06 3371 8399

Natuurinclusieve landbouw is een integrale aanpak waarbij de ondernemer optimaal gebruik maakt van én zorgt voor de natuurlijke omgeving en dit integreert in de bedrijfsvoering. Portaal Natuurinclusieve landbouw draagt bij aan het onderwijs en de verspreiding van kennis over natuurinclusieve landbouw.

https://natuurinclusievelandbouw.eu/

Voor het project ‘Leerreis Nutriëntenkringloop’ is een nieuw portaal gemaakt, met kennis over mestverwaarding. Hier is veel informatie te vinden over het sluiten van kringlopen op regionaal niveau, en het gebruiken van organische reststromen voor behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Op deze portal vind je informatie over Mestverwaarding, Sluiten van kringlopen op regionaal niveau en Gebruik van organische reststromen ter behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Ga naar het portaal

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar je moet beginnen? Dan ben je bij het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen’ aan het juiste adres. In dit project stellen wij voor (melk)veehouders, akkerbouwers en tuinders uit de provincie Utrecht duurzame bedrijfsplannen op over deze thema’s.

De adviseurs van de agrarische collectieven en LTO Noord gaan met je in gesprek. Zij werken een persoonlijk advies en een duurzaam bedrijfsplan op maat uit. Op basis van je vragen op het gebied van duurzaamheid en/of biodiversiteit ondersteunen wij jou bij de ontwikkeling van plannen voor je eigen bedrijf. In dit plan staan inhoudelijke adviezen, voorgestelde acties, monitoringsstrategieën en vervolgstappen.

Wil je een voorbeeld van een duurzaam bedrijfsplan inzien? Stuur dan een mail naar duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of lees meer informatie over het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen‘.

Interesse?
Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht en geïnteresseerd in een op maat gemaakt bedrijfsplan? Meld je dan aan bij projectleider Sjoerd Pietersen: duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of 06-50848686. Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. Het project wordt volledig gefinancierd door de provincie Utrecht.

‘Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht’
Het project ‘Duurzame bedrijfsplannen’ is onderdeel van het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Utrecht‘, een samenwerking tussen LTO Noord, de gezamenlijke Utrechtse Agrarische Collectieven, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Samen werken we aan duurzame en natuurvriendelijke agrarische bedrijfsvoering in de provincie Utrecht.

Resultaten Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw

Een belangrijke sleutel naar een duurzame toekomst is natuurinclusieve landbouw. Maar die vorm van landbouw is nieuw en een ontdekkingstocht. Om agrariërs met grondgebonden veehouderij in hun zoektocht te begeleiden, organiseerde de gemeente Ede in 2019-2021 het ‘Leernetwerk Samenwerken aan Natuurinclusieve Landbouw in gemeente Ede/Regio Foodvalley’. Twaalf boeren gingen samen met de gemeente op excursie om inspiratie op te doen en haalden kennis van elders. Vooral zijn ze volop aan het experimenteren geslagen. In deze folder leest u over een aantal inspirerende experimenten. Download hier de folder.

Lees ook:

Gerdien Kleijer: “Leernetwerk heeft vuurtje bij boeren aangestoken”

TIP Vraag en antwoord Kruidenrijk Grasland

Tijdelijk gesloten

Vanaf 30 november 2020  kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen. Naast deze onderwerpen kunnen ook vraagstukken op het gebied van:

• teeltsystemen en gewasbescherming,
• circulair gebruik van gewassen,
• grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen,
• efficiënt gebruik van reststromen,
• het opzetten van een samenwerking met andere boeren,
• of het opzetten van een neventak

bekostigd worden vanuit de Sabe-regeling.

Meer informatie via RVO

Wat is Methaan?
Animatie over methaan van praktijknetwerk Integraal Aanpakken. Bekijk de animatie.

TIP Alles over ammoniak

Netwerk Praktijkbedrijven heeft een flyer gemaakt over ammoniak op het melkveebedrijf. Lees hoe het ontstaat en waar en wat jij als ondernemer kunt doen om uitstoot ervan zoveel mogelijk te voorkomen! Bekijk de flyer.

Schoon Boerenerf: Gratis advies
Hoe schoon is uw erf?
Bent u melkveehouder? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend advies te krijgen over de situatie op uw erf!
Weet u hoe uw erf er aan toe is op het gebied van afspoeling van nutriënten en hemelwater?
En weet u wat er wel en niet mag op dat gebied?
Is het antwoord op een van deze (beide) vragen nee; maak dan gebruik van ons aanbod!
Lees meer

Tip: Rustgewassen voor betere waterhuishouding
De intensieve en diepe beworteling van rustgewassen heeft een positief effect op de bodemstructuur en het gewas zorgt voor een goede bodembedekking. In dit artikel behandelen we de effecten van rustgewassen op de waterhuishouding, waarin we dieper ingaan op vlinderbloemigen, groenbemesters, granen en grassen. We spraken met Tamar de Jager, projectleider bij LTO Noord.
Lees verder

5 nieuwe indicatoren kringlooplandbouw voor toekomstbestendige sector
Met behulp van verschillende realisatieplannen en de visie van het ministerie van LNV zijn er nieuwe indicatoren om de voedselproductie anders in te richten naar de principes van kringlooplandbouw. Deze indicatoren zijn erop gericht om veranderingen volledig te hebben doorgevoerd in 2030.
Bekijk de indicatoren

Bufferstroken met notenbomen
Een bufferstrook is de zone tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater met als doel het water te beschermen tegen verontreiniging door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. Bufferstroken met notenbomen kunnen extra inkomsten opleveren.
Download de brochure Bufferstroken 2.0

Video Koolstofboeren
Op 31 maart organiseerde Voedsel Anders een avond over Bodem en Klimaat. Welmoed Deinum en Anne van Leeuwen zijn echte ‘koolstofboerinnen’, en delen tijdens het event hun oplossingen om koolstof te binden. Hoe gaat het verder met koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems?
Bekijk het webinar

Video Effecten van bemesting op bodem
Bekijk het webinar over de Vruchtbare bodem en de effecten van bemesting op de bodem. Georganiseerd door Vruchtbare Kringloop.
Bekijk het webinar

Video Bodembiologie: onzichtbare boerenhulp
Bekijk het webinar van Vruchtbare Kringloop over bodemleven.
Bekijk het webinar

Routes naar Kringlooplandbouw
Na drie jaar nauwe samenwerking met een tiental boeren uit de regio Utrecht-Oost zijn de belangrijkste bevindingen uit dit project gebundeld in een overzichtelijke brochure. In deze brochure lees je over het gebied Utrecht-Oost, over kringlooplandbouw, de geleerde lessen uit de tien pilots die de boeren ondernomen hebben, over de kansenkaart en de belangrijkste beleidsadviezen.
Bekijk de brochure

Onderzoek naar Effecten organische stofaanvoer op bodemkwaliteit en nitraatuitspoeling
NMI heeft  van 2018 tot en met 2020 onderzocht in hoeverre de werking van de toplaag van uitspoelingsgevoelige zandgrond kan worden verbeterd door een verhoging van het organische stofgehalte en de daaraan gekoppelde functies, zonder dat dit leidt tot het overschrijden van milieunormen (nitraatuitspoeling). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is in 2018 een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en zijn in de jaren 2018-2020 twee meerjarige veldproeven uitgevoerd. Voor de veldproeven was het doel om het effect vast te stellen van het toedienen van een aantal uiteenlopende organische meststoffen bij de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving (situatie 2018) op bodemkwaliteit en nitraatuitspoeling.
Bekijk het Rapport

Checklists Bodemverdichting op zandgrond
Bodemverdichting vormt voor veel agrariërs een groeiende uitdaging. Geldt dat ook voor jou? Maak dan gebruik van de checklists die vanuit het project Bodemverdichting Noord-Nederland zijn gemaakt. Een hulpmiddel waarmee boer en loonwerker bodemverdichting sámen tegen kunnen gaan.

Bekijk de checklists via de website van LTO Noord

Mogelijkheden onderwerken groenbemesters
Steeds meer veehouders zetten in op een goede groenbemester. Dat draagt namelijk bij aan meer organische stof in de bodem, betere binding en nalevering van nutriënten en ook minder nitraatuitspoeling. Het onderwerken van een grasgroenbemester kan met verschillende machines en kan ook zonder glyfosaat te gebruiken. Tijdens een demonstratie van het projecte WaterwijsBoeren begin maart testten we onder meer de schijveneg, klepelmaaier en Biomulch frees uit.
Bekijk de video en het rapport op de website van DAW

Podcastserie over Leerreis Nutriëntenkringloop
In de Leerreis Nutriëntenkringloop komen deskundigen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over hun kennis en projecten over mestverwaarding, de nutriëntenkringloop en wat te doen met organische reststromen. Onlangs zijn drie bijeenkomsten gehouden waarover een podcast-serie is gemaakt. Lees meer

Mais telen zonder bemesting: hoe werkt dat?
Mais telen zonder bemesting vermindert uitspoeling, maar levert ook financieel voordeel op: geen kunstmest aankopen en drijfmest op een andere manier beter benutten. En verschil in opbrengst? Zwier van de Vegte (Wageningen UR, Vruchtbare Kringloop) verwacht van niet: bekijk de video
Bron: Vruchtbare Kringloop

TIP – Bestrijdt deze 2 plagen met kruiden en bloemen
Trips en bladluis, 2 plagen die het blad van diverse gewassen aantasten. In de zoektocht naar alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen is het fijn dat de natuur ook een handje meehelpt in de vorm van natuurlijke bestrijders… oftewel insecten. Welke kruiden en bloemen trekken de juiste insecten aan? We vroegen het aan Tamar de Jager, Projectleider bij LTO Noord.
Lees meer