Een nog beter
beheer van
landschappen, bodem
en water

Asset 7 Landschap, bodem, water en biodiversiteit

Agrarische bedrijven maken onderdeel uit van de verschillende landschappen in Regio Foodvalley. Boeren zijn beheerders van landschap, bodem, water en biodiversiteit. In ons gebied zijn nog volop kansen om dit nog beter te gaan doen. Lees hieronder meer over de projecten van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley aangaande de leefomgeving.

GEANNULEERD i.v.m. CORONA

Vanaf september/ oktober 2020 worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van de Regio Deal Foodvalley.

Begin 2020 hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties de cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Inhoud cursus
De cursus duurt 3 dagdelen en  begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat het met de bodem is zoals het is?  Hierbij komen allerlei thema’s aan bod als structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert.  Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te laten interpreteren.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. Met name de laatste dag is zeer praktisch van aard en biedt praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Kortom, een waardevolle cursus, die zaken die je al lang wist verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd.

Vervolg
Er wordt vanuit de Regiodeal Foodvalley nagedacht over een inhoudelijk bedrijfsspecifiek vervolgtraject.
Om daaraan mee te kunnen doen moet je wel eerst deze cursus hebben gedaan.

Tijd en locatie
De cursus bestaat uit drie dagen van 9.45 tot 14.15, inclusief lunch.
(tijden zijn indicatief, afgelopen winter heeft er ook 1 cursus voor loonwerkers gedraaid van 8.30 – 13.00 uur) 

Locaties worden nader bepaald, bij voorkeur bij je in de buurt.
Groepsgrootte 12 tot 18 personen

Aanmelden
Interesse? Momenteel gaan de cursussen niet door i.vm. corona. Zodra het weer mogelijk is worden nieuwe data gepland. 

Aanmelden kan via een mail naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl
Contactpersoon is Manon Scholte, 06-29586394


Alles onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom corona.

Provincie Gelderland wil boeren en landgoedeigenaren stimuleren om meer bomen en struiken op landbouwgrond te planten. Daarvoor is in opdracht van de provincie het Agroforestry Netwerk Gelderland van start gegaan. Het netwerk brengt boeren samen die aan de slag willen met het terugbrengen van bomen en struiken op landbouwgrond (agroforestry) en ondersteunt deze boeren met uitwisselingen, trainingen, workshops en excursies.

Bij agroforestry combineert een ondernemer bomen en struiken met akkerbouw of veeteelt op 1 perceel. Boeren krijgen via het netwerk ook begeleiding bij het maken van een beplantingsplan en verdienmodel voor hun bedrijf. Deelnemers delen hun kennis en ervaring om anderen te helpen die hiermee willen werken.

Meer weten? Neem contact op met Piet Rombouts – piet@romboutsagroeco.nl

Vanaf 30 november kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen. Naast deze onderwerpen kunnen ook vraagstukken op het gebied van:

• teeltsystemen en gewasbescherming,
• circulair gebruik van gewassen,
• grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen,
• efficiënt gebruik van reststromen,
• het opzetten van een samenwerking met andere boeren,
• of het opzetten van een neventak

bekostigd worden vanuit de Sabe-regeling.

Webinar over de regeling

Meer informatie via DLV Advies

Waterschap Vallei en Veluwe stelt 400 000 euro beschikbaar voor eigenaren van grond om water te sparen

Grondeigenaren in het landelijk gebied worden door het Waterschap Vallei Veluwe uitgenodigd om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Dergelijke maatregelen worden ook wel samengevat als ‘watersparen’. Om droogte(schade) tegen te gaan is het van belang water vast te houden als er nog meer dan voldoende water is. Er zijn verschillende bewezen manieren, effectieve maatregelen, om water vast te houden, maar het waterschap staat ook open voor nieuwe ideeën.

Meer informatie

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van water. Dit is onder andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weersomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes zonder neerslag. Om voorbereid te zijn op de toekomst kunnen diverse maatregelen worden genomen.

Als agrariër kunt u maatregelen nemen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de bodem verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een stuw in de sloot of door het aanleggen van peilgestuurde drainage. In Gelderland is het mogelijk om (vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer – DAW) een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit verschillende maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. De maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd moeten voor 31 december 2021 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

Meer informatie en de maatregelenlijst vindt u op www.agrarischwaterbeheer.nl/droogte.
Vraag een vrijblijvend keukentafelgesprek aan en maak samen met ons een concreet plan voor de toekomst!

Neem contact op met Maike Hanenberg via daw@ltonoord.nl of 088- 888 66 31.