De proeftuin
van de wereld

Asset 7 Innovatie

Over de hele wereld wordt gekeken naar de bedrijven en kennisinstellingen in Regio Foodvalley. Deze positie is niet vanzelfsprekend. De regio loopt voorop in kennisdelen en netwerken bouwen, om samen verder te komen en te innoveren. Bijvoorbeeld door het toepassen van agrarische innovaties in de dagelijkse praktijk: Boer aan het Roer als proeftuin. Heeft u vragen over de projecten? Neem contact op met het Agroloket.

Boer aan het Roer is de titel van het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Foodvalley. Binnen Boer aan het Roer wordt de komende jaren een proeftuin ingericht in de regio met daarin plaats voor 70 veehouderijbedrijven. Op deze ‘pilotbedrijven’ worden innovaties getest voor de toekomst van de veehouderij op het gebied van bodem en water, emmissiereductie, circulair veevoer en sensoring en monitoring. Als boer kunt u zich aanmelden met u bedrijf. Ook kan door iedereen met een goed idee innovaties worden aangemeld om te testen in de proeftuin. Daarnaast worden vanuit Boer aan het Roer doorlopend cursussen georganiseerd voor agrariërs. 

Kijk op de website voor meer informatie

Meer weten over het verminderen van de uitstoot van methaan en ammoniak? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief ‘Integraal aanpakken’. De nieuwsbrief houdt je op de hoogte van nieuwe inzichten om emissies te beperken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek én de praktijk.

In het onderzoeksprogramma ‘Integraal Aanpakken’ wordt onderzocht met welke maatregelen methaan- en ammoniakemissies gereduceerd kunnen worden, rekening houdend met thema’s als dierenwelzijn, biodiversiteit en bodem. Wat is in de praktijk haalbaar en toepasbaar mét behoud van economisch perspectief?

Schrijf je in
De uitdaging die voor ons ligt kunnen we gezamenlijk aan. Doe je ook mee? We informeren je graag over de vele actuele ontwikkelingen vanuit het programma Integraal aanpakken.

Kijk voor meer informatie op de website
Meld je aan voor de nieuwsbrief! 

Bekijk ook het Netwerk Praktijkbedrijven

Integraal aanpakken wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV en vanuit LNV gefinancierd met klimaatgelden.

Faciliteitsschakelaar van Foodvalley NL

De vraag naar plantaardige variaties voor vlees, zuivel en vis explodeert. De aanvoer van ingrediënten en producten kan nauwelijks bijblijven, waardoor een ‘eiwitkloof’ ontstaat. Innovatieplatform Foodvalley NL introduceert de Facility Switch Quickscan, een vragenlijst voor voedselproducenten om na te gaan of hun faciliteit in potentie geschikt is voor een switch naar meer eiwitrijke en/of plantaardige producten.

Kan uw faciliteit het eiwittekort opvullen? Doe dan de quickscan van Foodvalley NL.
Kan uw faciliteit of fabriek nieuwe zakelijke kansen creëren? Is het overschakelen van de toepassing van bestaande faciliteiten naar plantaardige eiwitingrediënten uw tijd en moeite waard? Vul deze quickscan in en ontdek of uw faciliteiten ook het eiwitpotentieel van de plant kunnen oogsten. Als de quickscan een positief resultaat heeft, kunt u gekoppeld worden aan experts uit het Foodvalley NL Protein Shift-ecosysteem. Bijvoorbeeld kennisaanbieders of leden van The Protein Cluster het Protein Shift netwerk van Foodvalley NL.

Gedeelde facility finder
Bent u benieuwd welke innovatiefaciliteiten of onderzoeksapparatuur er al beschikbaar zijn? Of heeft u faciliteiten die beschikbaar zijn of kunnen worden gesteld voor andere partijen?

Ga naar Foodvalley NL

Het Hub for Insect Knowledge (HIK) is hét verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector zijn voor feed, food en non-food. Het doel van HIK is om de sector versneld te laten groeien. Door partijen te verbinden en bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.

Meedoen of meer informatie?
Bent u ondernemer in de insectensector of in de insectenketen? Wilt u een bijdrage leveren aan de groei in de insectensector? Neem dan contact op met de projectleider Sanne van Laar.

Contactgegevens
Sanne van Laar, projectleider HIK en programmamanager Eiwittransitie
E sanne.van.laar@regiofoodvalley.nl

Meer informatie.

Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen om uw innovatie te onderzoeken en ontwikkelen. Aanvragen doet u samen met een onderzoeksorganisatie.

Meer informatie

De Provincie Gelderland wil agrarische ondernemers toekomstperspectief geven, zeker als ze bijdragen aan een duurzame toekomst voor Gelderland. Om dit te bereiken ondersteunt de Provincie Gelderse boeren en tuinders in hun ondernemerschap, zodat ze vernieuwingen kunnen doorvoeren. Vanaf 4 januari staat de subsidieregeling Innovatie Agrifood hiervoor open.

Innovatie Agrifood
De subsidie is beschikbaar voor alle sectoren binnen de land en tuinbouw. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 35.000,-. In totaal is € 500.000,- beschikbaar. Er kan subsidie aangevraagd worden totdat dit subsidieplafond is bereikt. Ga naar de subsidiereling Innovatie Agrifood

Als opleiders van de toekomstige generatie agrariërs vinden wij het onze taak om agrarische ondernemers te helpen om op een onafhankelijke manier, afgewogen keuzes te kunnen maken richting verantwoord ondernemerschap op het gebied van stikstofreductie.

Wil je je kennis over stikstof uitbreiden? Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool & Wageningen Academy bieden een gezamenlijk scholingsaanbod met masterclasses (gratis), verdiepende cursussen specifiek voor agrarische ondernemers en een opleidingstraject voor coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken.

Aanbod: 

  • Online Masterclass Stikstof in de landbouw (gratis)
  • Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Je kunt gebruik maken van een kennisvoucher om subsidie te krijgen op de cursusprijs. 

 

Meer weten? https://bit.ly/3gGxMav

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Vanaf 30 november kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen.

Precisielandbouw
DLV Advies werkt in meerdere projecten aan precisielandbouw, waaronder precisiebemesting met behulp van scanners en drones. De kennis uit deze projecten is beschikbaar voor ondernemers om toe te passen op het eigen bedrijf. Ook het maken van een landbouwkundig optimaal bemestingsplan behoort tot de mogelijkheden.

Stikstofemissie en hergebruik nutriënten 
Binnen dit thema is onder andere advies mogelijk over de mogelijkheden om stallen emissiearm te maken.

Webinar over de regeling

Meer informatie via DLV Advies

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) voert pilots uit in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissie reducerende technieken. Zo wil het PEV het voor techniekleveranciers en pluimveehouders gemakkelijker maken om met nieuwe betaalbare technieken de uitstoot van fijnstof te verminderen. Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). De pilots in het fijnstofproject zitten in de afrondingsfase. De actuele projecten zijn verlenging PEV, Boer aan het Roer, Stimuleringsregeling, Schone Lucht Akkoord en PODUR.

Een stalbrand is een nachtmerrie voor iedere agrariër. Een met zorg en hard werken opgebouwd bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact, ook op de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners.

Bijeenkomsten

‘In het actieplan ‘Brandveilige veestallen’ is afgesproken dat de brandweer in samenwerking met LTO voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen over brandveiligheid in en rondom de stallen, bijvoorbeeld bij studieclubs en agrarische jongerenverenigingen.

Folder

Er is een folder uitgegeven met praktische tips om een stal brandveiliger te maken. Uiteraard bevat de folder ook informatie over wat te doen als er toch brand uitbreekt.

Klik hier voor meer informatie en de folder

 

Gelderse Vallei

In het najaar van 2020 wordt een project uitgevoerd waarin een brandrisico-inventarisatie wordt gedaan op vier veehouderijstallen in de Gelderse Vallei. Naar aanleiding daarvan zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor agrariërs en installateurs in de regio.

Denkt u aan een renovatie van uw daken? Om het saneren van uw asbestdaken zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, is LTO een samenwerking aangegaan met Eterclean. Als lid van LTO kunt u profiteren van een vrijblijvend keukentafelgesprek waarin alle voor en nadelen op een rijtje worden gezet.

Meer informatie: LTO Ledenvoordeel

Het reduceren van emissies en de geurproblematiek rond veehouderijen is een belangrijk aandachtspunt bij de inzet op verbetering van de luchtkwaliteit. Een goede werking van de luchtwasser en het belang van naleving en handhaving van de regels is hierbij essentieel. In deze e-learning wil de overheid u meenemen in de mogelijke afwijkingen en handvaten meegeven voor oorzaken/oplossingen.

De e-learning bestaat uit een introductie op de werking van een luchtwasser en de regelgeving. Daarna bereidt je een controle bezoek voor en controleer je twee verschillende luchtwassers op locatie. De module sluit af met een samenvatting en eindtoets.

Meer informatie en aanmelden.

Altijd al een gratis KoeSignalen® training willen volgen? Dat kan nu!

CowSignals® biedt alle melkveehouders een gratis KoeSignalen® training aan.

Er is keuze uit 3 verschillende trainingen die gaan over het verlengen van de levensduur van de koeien met 2 lactaties. Meer informatie over de trainingen hier te vinden.
KoeSignalen® expert Joep Driessen geeft deze trainingen in het najaar van 2021. Gratis deelnemen is mogelijk door uw SABE-voucher te gebruiken.

Meer informatie en aanmelden

4 tips om nú emissies te reduceren

Welke methaan- en stikstofmaatregelen kan je nu al nemen? Bekijk deze tips van het platform Integraal Aanpakken!

In dit artikel staan vier praktische handvaten voor het verminderen van emissies op een rijtje. Hierbij wordt gelet op de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen én de impact op andere factoren zoals diergezondheid.

1 Streef naar minder jongveeopfok (melkvee)
Door het aanhouden van minder jongvee en het terugdringen van vervangingspercentage van melkvee is winst te behalen op zowel het verminderen van emissies als op financieel gebied. Veel melkveehouders zetten hier de laatste jaren ook al op in, mede om efficiënt om te gaan met de fosfaatruimte. Desondanks is er soms nog ruimte te behalen. Stel: je hebt een bedrijf met 100 melkkoeien en een vervangingspercentage van 30%. Dit betekent dat de koeien met gemiddeld 5,3 jaar worden afgevoerd en dat je 63 stuks jongvee aanhoudt (uitgaande van ALVA 24 maanden en kalversterfte van 5%). Wanneer je het vervangingspercentage kunt terugbrengen naar 25% heeft dit de volgende voordelen:

10 stuks jongvee minder x opfokkosten van €625/jaar betekent 6250 minder opfokkosten.
Van de fosfaatrechten die u niet nodig heeft voor jongvee kunt u ca. 2,5 koe extra melken.
Ook hebben oudere koeien een hogere productie, uitgaande van een productie van 8.000 liter voor een vaars, 9.000 voor een 2e kalfs koe en 10.000 voor een oudere koe. Dit betekent een toename van ongeveer 25.000 liter melk.
Op het gebied van methaan en ammoniak betekent dit dat een koe van 6 jaar (i.p.v. 5,3 jaar) bij een productie van 27 liter melk respectievelijk ongeveer 4% en 1,5% minder emissie uitstoot.
Ook zijn er een aantal aandachtspunten maar in de meeste situaties wegen die niet op tegen de voordelen:

Let op het percentage gedwongen afvoer. Wanneer dit erg hoog is, kan het zo zijn dat er eerst moet worden gewerkt aan diergezondheid (zie punt 4).
Een oudere koe zal iets hogere voerkosten met zich meebrengen.
Er worden minder dieren afgevoerd, dit kan minder slachtopbrengst betekenen.

2 Ga voor dagontmesting (varkens)
Er zijn meerdere systemen in ontwikkeling die kijken naar de aanpak van methaan- en ammoniakemissies bij de bron. Op varkensbedrijf de Hoeve in Valkenswaard wordt de techniek dagontmesting ontwikkeld en getest. Door middel van het toepassen van dagontmesting is er naast emissiereductie ook veel winst te behalen op gebied van diergezondheid. Zo wordt er bij biggen en vleesvarkens een vermindering van maar liefst 85% ammoniak en 80-90% methaan gerealiseerd, waardoor de dieren een veel gezondere leefomgeving krijgen. Met een beter stalklimaat zijn er minder luchtwegproblemen, minder antibioticagebruik en een betere productie tot gevolg. Daarnaast biedt het dagontmestingssysteem mogelijkheden voor mestverwerkende technieken. De mest kan bijvoorbeeld worden vergist en gebruikt voor de opwekking van groene energie.

In de melkveehouderij zijn ook systemen voor dagontmesting beschikbaar en meer in ontwikkeling. Deze kunnen ook bijdragen om emissies te reduceren. Bij de melkveehouderij geldt wel sterk dat er naast de staltechniek aandacht moet zijn voor voer, dier en management. Kortom, de melkveehouderij vraagt sterk een integrale benadering. Binnen het praktijknetwerk melkveehouderij wordt hieraan gewerkt.

3 Isoleer het dak (melkvee)
Het isoleren van het dak van stallen draagt bij aan een aantrekkelijk stalklimaat. Iedere melkveehouder weet dat een goed stalklimaat bijdraagt aan het optimaal presteren van de koeien.

Temperatuur is overigens ook een factor die van invloed is op het ontstaan van ammoniak. Uit een review van Fournel blijkt dat de lucht temperatuur met gemiddeld 1,2 graden daalt door dakisolatie en de temperatuur van oppervlakten met 2 graden. Omdat het ontstaan van ammoniak een oppervlakteproces is, kan de besparing op ammoniakemissies maar liefst 5 tot 10% bedragen.

Uit onderzoek van Herbut blijkt dat Holstein koeien bij een omgevingstemperatuur van meer dan 20 graden voor een periode van meer dan 20 uur een melkdaling van 1,5 liter per dag doormaken. Naarmate de temperatuur verder oploopt en de hete periode langer aanhoudt kan dit oplopen tot meer dan 5 liter per dag. Kortom, dakisolatie draagt bij aan minder ammoniakvorming in de stal en minder emissies per kg melk, daarnaast is het beter voor diergezondheid en dierwelzijn.

4 Verbeter de diergezondheid
Diergezondheid is vanzelfsprekend van groot belang op elke veehouderij. Het is ook iets waar iedere veehouder op zijn bedrijf aan werkt. Gezonde dieren leveren ook financiële voordelen op: dieren produceren meer door betere groei. Dit komt doordat zieke dieren wel stikstof en methaan uitstoten omdat ze eiwitten en energie nodig hebben voor het afweren van de ziekte maar door diezelfde ziekte weinig melk of vlees produceren. Bovendien zal er door betere diergezondheid minder sterfte zijn en minder melk hoeft weggegooid te worden. Ook leveren gezonde dieren minder werk op doordat ze in de koppel kunnen blijven lopen en geen behandelingen behoeven. Dit vertaalt zich enerzijds in hogere opbrengsten en minder kosten en anderzijds in dieren die efficiënter meer produceren en langer meegaan en daardoor per liter melk of per kilo vlees minder ammoniak en methaan uitstoten. Werken aan diergezondheid en het verminderen van ammoniak- en methaanemissies gaan dus hand in hand!

Natuurlijk zijn er tal van gezondheidsproblemen die zeer bedrijfsspecifiek kunnen zijn. Emissiereductie en de financiële winst kunnen een extra motivatie zijn om de diergezondheid naar een nog hoger niveau te brengen, door bijvoorbeeld met die terugkerende klauwproblemen aan de slag te gaan of dat hardnekkige diarreeprobleem te tackelen. Investeer daarom in het stellen van een diagnose en het in kaart brengen van risicofactoren op het bedrijf. Voorkom daarbij bedrijfsblindheid en vraag om advies bij een dierenarts, adviseur of collega veehouder.

Bron: Integraal aanpakken

Alles over ammoniak in vijf punten

Wat is ammoniak? Hoe komt het in de stal tot stand? En hoe verminder je ammoniakemissies? In vijf punten praten we je bij over dit sterk ruikende gas.

Ammoniak is geen broeikasgas. Ammoniak (NH3) is een verbinding tussen stikstof (N2) en waterstof (H2). Het is een kleurloos gas dat sterk ruikt.

Er is een groot verschil tussen ammoniak en stikstof. Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Dit gas is niet schadelijk. Drie andere verbindingen van stikstof in de lucht kunnen wel schadelijk zijn. Dit zijn stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en lachgas (N2O). Stikstofoxiden zijn afkomstig van uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie. Ammoniak in Nederland is grotendeels (bijna 80%) afkomstig uit de landbouwsector. Als er over de stikstofproblematiek wordt gesproken, gaat het over stikstofoxiden en ammoniak. Lachgas is een broeikasgas en komt vrij uit de land- en tuinbouw, industrie, energiesector en de afvalsector.

Ammoniak in de landbouw ontstaat wanneer een dier eiwitten heeft gegeten en mest en urine zich mengen in de stal (ongeveer 50%) en bij het aanwenden van (kunst)mest op het land (ongeveer 50%). De hoeveelheid eiwitten in het voer zijn (mede)bepalend voor de hoeveelheid ammoniak die gevormd kan worden.

Drie termen zijn belangrijk bij ammoniak: concentratie, emissie en depositie. De concentratie geeft aan hoeveel van een stof in de lucht of het water aanwezig is. De uitstoot naar de lucht (of water) noemen we emissie. De stikstofoxiden en ammoniak in de lucht verspreiden zich en komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet stikstofdepositie. De emissie leidt tot een concentratie en de concentratie in de lucht leidt op zijn beurt weer tot depositie.
Ammoniak is schadelijk voor het stalklimaat (dier en mens) en draagt bij aan fijnstof. Ammoniak zorgt in de natuur en op het boerenland voor vermesting: de grond wordt steeds rijker aan stikstofvoedingsstoffen. Dat klinkt positief, maar dit helpt slechts een klein aantal plantensoorten en is dus niet goed voor de biodiversiteit, met name de planten die niet veel stikstof kunnen verdragen.

Er is al veel gedaan om ammoniakemissies uit de veehouderij te verminderen. Maar er is nog meer mogelijk. Lees op integraalaanpakken.nl welke oplossingen via voer-, stal- en mestspoor worden onderzocht.

Bron: Integraal Aanpakken

Terugwinning nutriënten video

Groot Zevert Vergisting is één van de vijf participanten in SYSTEMIC. Met dit EU-project wordt een impuls gegeven aan de implementatie van circulaire oplossingen voor mest, rioolslib en voedselafval. Terugwinning van nutriënten staat hierbij centraal. Bekijk de video.